Materská škola, Puškinova 3, Žilina

Našou prioritnou víziou do budúcnosti je premyslené uspokojovanie základných potrieb a na tom stojí vytváranie základov osobnosti dieťaťa.
Na sledovanie zdravého vývinu dieťaťa v MŠ slúži PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA vedená učiteľkami metódou priameho pozorovania dieťaťa v MŠ. Učiteľka zaznamenáva reálne reakcie dieťaťa, teda iba vyhodnocuje, netvorí závery, avšak prípadné nežiadúce prejavy konzultuje poradenskou formou s rodičmi na základe poznatkov vývinovej psychológie a pedagogiky, prípadne odporučí návštevu pedagogicko-psychologickej poradne.
Do našej materskej školy prijímame deti od 3. roku života dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v 4 triedach. V 1. triede sú deti vekovej kategórie 3 roky, v 2. triede sú deti vekovej kategórie 3 - 4 roky, v 3. triede sú deti vekovej kategórie 4 - 5 rokov, v 4. triede sú deti predškolského veku 5 - 6 rokov. Predprimárne vzdelávanie získavajú deti, ktoré ukončia posledný rok predškolského vzdelávania.
Poskytujeme deťom celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania - 4 hodiny dopoludnia. Adaptačný proces prebieha za účasti rodiča (podľa rozhodnutia rodičov alebo zákonného zástupcu) a deťom to ľahšie pomôže odpútať sa od rodinného prostredia.

 

Kontakt:

Materská škola
Puškinova 2165/3
010 01, Žilina
www.mojaskolka.webnode.sk >>prejsť<<
mspuskinova@gmail.com


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292